Stanovski posvet 2002: Država, državljani, stanovanja - Poslovanje z nepremičninami


Iz vsebine:

 1. PLENARNA SEJA - ZAKONODAJNE NOVOSTI NA STANOVANJSKEM IN NEPREMIČNINSKEM PODROČJU; - Jože Novak: Zakonodajne novosti na stanovanjskem in nepremičninskem področju ter podzakonski akti; stanovanjski zakon, zakon o nepremičninskem posredovanju, zakon o graditvi objektov, zakon o urejanju prostora; - Hinko Jenull: Stvarnopravni zakonik in novosti na nepremičninskem področju;
 2. PLENARNA SEJA - URESNIČEVANJE NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA PROGRAMA;
  - dr. France Križanič, dr. Žan Oplotnik: Narodnogospodarski vidik Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme; - mag. Lidija Žvajker: Zakon o javnih skladih in njegove posledice na stanovanjskem področju; - Jožka Hegler: Javno-zasebno družbeništvo in novi produkti na stanovanjskem področju;
 3. PLENARNA SEJA - PRIMERJAVA TUJIH IN DOMAČIH ZNAČILNOSTI NEPREMIČNINSKEGA TRGA
  - prof.dr. Ivo Lavrač: Preglednost nepremičninsekga trga in transakcijski stroški; - dr. Ivo Pšunder: Sodobne metode ocenjevanje vrednosti nepremičnin; - Slavko Cimprič: Hipotekarno bančništvo; 
 • SEKCIJA A - STANOVANJSKA PONUDBA - moderator Edvard Oven (Stanovanjski sklad RS);
  - Frano Toš: Analiza priprave in izvedbe tipičnega projekta stanovanjske gradnje; - Jože Dekleva: Ukrepi države k aktivni zemljiški politiki; - Boris Pesjak: Banke kot investitorji v gradnji stanovanj; - Lučka Nagode Debeljak: Skladi kot investitorji v gradnji stanovanj; - Jože Murko: Aktualne razmere na sekundarnem stanovanjskem trgu;
 •  SEKCIJA B - STANOVANJSKO POVPRAŠEVANJE - moderatorka mag. Lidija Žvajker; - Tomaž Banovec: Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj, stavb v 2002 ter drugi statistični viri kot podlaga za ocenjevanje stanovanjskih potreb; - Slavko Cimprič: Ponudba namenskih stanovanjskih posojil bank; - Nevenka Fajdiga: Ponudba namenskih stanovanjskih skladov; - Anita Hočevar Frantar: Povpraševanje po različnih vrstah stanovanj;
 • SEKCIJA C - UPRAVNJANJE STANOVANJ IN DRUGIH NEPREMIČIN - moderator mag. Janez Frelih;
  - Barbara Starič Strajnar: Novosti na področju upravljanja s stanovanji; - Ema Pogorelčnik: Kataster stavb v povezavi z drugimi nepremičninskimi bazami podatkov; - Mitja Bartenjev: Pospeševanje zemljiškoknjižnih vpisov; - mag. Janez Frelih: Aktualni problemi upravljanja z nepremičninami; - Dida Volk: Upravniki in posredniki v sodnih postopkih;
 • SEKCIJA D - KODEKS DOBRIH POSLOVNIH OBIČAJEV V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI - moderator prof. dr. Ivo Lavrač; - mag. Andreja Cirman: Vloga in pomen Kodeksov o dobrih poslovnih običajih v posredovanju v prometu z nepremičninami za reguliranje trga; - Metka Penko Natlačen: Častno sodišče in Kodeks dobrih poslovnih običajev pri posredovanju v prometu z nepremičninami; - Sabina Kač: Reševanje nepremičninskih sporov pred Stalno arbitražo pri GZS; - Živa Drol Novak: Vloga Kodeksa pri zaščiti potrošnika - šibkejše in nepoučene stranke v prometu s stanovanji; -
  Franci Žle: Odnos med naročnikom in izvajalcem storitve; - Alma Pašanovič: Problemi in sporni primeri v poslovanju z nepremičninami; - mag. Anton Kožar: Poročilo o recenzijah in pripombah na Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami;
 • SEKCIJA E - SODNI IZVEDENCI IN CENILCI - moderator Radovan Cink; - Karl Erjavec: Pozdravni nagovor; - Nives Slak: Novosti na področju sodnega izvedeništva in cenilstva; -Jože Murko: Predstavitev SICGRAS; - Rado Brezovar: Dostopnost e-zemljiške knjige; - Janez Košir: Evidentiranje rabe zemljišč na podlagi veljavnih predpisov; - dr. Dejan Žlajpah: Potrebni javno dostopni podatki za cenilce nepremičnin; - dr. Igor Pšunder: Dokončanje mere kapitalizacije pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin po metodah donosa;
 • SEKCIJA F - POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI IN TRG - moderator mag. Janez Frelih; - dr. Aleš Bulc: FIABCI kot sinergija nacionalnega in globalnega, strokovnega in etičnega poslovanja z nepremičninami; - mag. Anton Kožar: Nepremičninski trg v Sloveniji v povezavi s kapitalskim trgom; - Dubravko Ranilovič: Nepremičninski trg na Hrvaškem.
   

Avtor: Združenje za poslovanje z nepremičninami